TÜRKİYE CANIM FEDA...34 Mekan 53 Vatan..

www.mustafakoker.tr.gg Web Siteme Hoş Geldiniz
"Mustafa KÖKER" ... Senin Marka Olduğun Yerde Etiketi Ben Koyarım !
.   
  Mustafa KÖKER
  Damga vergisi oranları
 

2012

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
  1. 1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             
(Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre     kira bedeli üzerinden)                                                                   (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                           (Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                               (Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir    kağıda taalluk edenler dahil)                                                     (Binde 1,65)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler      (Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler                                                                        (34,50 TL)
2. Sulhnameler                                                                             (34,50 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin    aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                        (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                          (193,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                (34,50 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)     İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                          (Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
    aa) Makbuz senedi (Resepise) (12,15 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) (7,20 TL)
    ac) İyda senedi (1,35 TL)
    ad) Taşıma senedi (0,60 TL)
b) Konşimentolar (7,20 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (12,15 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilenbilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
    ba) Bilançolar  (26,65 TL)
    bb) Gelir tabloları (12,95 TL)
    bc) İşletme hesabı özetleri (12,95 TL)
c) Barnameler (1,35 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (5,40 TL)
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (5,40 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                       (Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan  paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu  mahiyetteki senetler                                                                      (Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                              (Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                              (0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (34,50 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (46,10 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (22,85 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler (22,85 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (22,85 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (46,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (17,00 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                                                        (17,00 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için                         (27,10 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                     (0,60 TL)

 
  Bugün 1 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı!Komedyen değilim ama gülecek,güldürebilecek bir sürü nedenim var.Bozuk para değilim ama harcanmış zamanlarım var.Dilsiz değilim ama, bazen suskunluklarım var Boş konuşmam ama, güçlü cümlelerim var.Artist Hiç değilim ama, MUHTEŞEM OLMAK Kanımda Var. ---------->''By Mustafa''<---------- google-site-verification: googlefa79656c8067912c.html
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

DÖVİZ KURLARI